Menu

شبکه مراکز رشد

با توجه به گستردگی صنعت آب و برق در سراسر کشور و همچنین برخورداری همه استان‌ها از ظرفیت‌های مورد نیاز برای توسعه افتصادی و خلق ثروت بر مبنای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و بویژه حضور دانش‌آموختگان و اعضاء هیأت علمی در سراسر کشور، شکل‌گیری شبکه مراکز رشد بر مبنای مزیت‌های منطقه‌ای و همچنین ظرفیت نیروی انسانی هر استان در دستور کار مرکز رشد واحدهای قناور صنعت آب و برق قرار دارد. بر این‌ اساس، با مطالعه زمینه‌های توسعه فناوری در هر کدام از مناطق کشور و با همکاری سازمان‌ها و نهادهای محلی، نسبت‌ به راه‌اندازی مرکز رشد تحت نظر مرکز رشد واحدهای فناور صنعت آب و برق اقدام خواهد شد تا با ایجاد زمینه مناسب برای همکاری میان دانشگاه و صنعت از ایجاد و توسعه شرکتهای دانش‌بنیان در استان حمایت و بدین ترتیب ضمن رفع مسائل و مشکلات صنعت آب و برق در سطح منطقه، باعث ایجاد اشتغال پایدار و دانش‌محور گردد.

.