Menu

شرایط و ضوابط استقرار

تعهدات واحدهای فناوری خصوصي مستقر در مركز رشد

-رشد کمی و کیفی واحد طبق برنامه ارائه شده توسط واحد طی زمان استقرار در مرکز رشد

خروج واحد از مرکز رشد پس از طی دوره رشد (دوره 3 تا 5 ساله)

-انعکاس ارتباط واحد با مرکز رشد، به نحو مناسب در کلیه مکاتبات و مدارک با استفاده از سربرگ و کارت ویزیت (مطابق فرمت استاندارد مرکز رشد)

-بازپرداخت اعتبارات دریافتی در دوره حضور در مرکز مطابق آیین نامه های مربوط

-پرداخت هزینه های خدمات دریافتی براساس تعرفه ها در موعد مقرر

-همکاری با مرکز رشد در انجام ارزیابیهای  دوره ای خاتمة فعاليت واحد فناوری در مركز رشد

هر يك از شرايط زير به عنوان شرط خاتمة فعاليت واحد فناوری در مركز رشد تلقي مي‌شود:

- دستيابي به معيارهاي رشديافتگي

- عدول از ضوابط مرکز رشد

- عدم موفقيت ناشي از قصور در پيشبرد ايدة محوري به تشخيص مديريت مركز رشد

- عدم دستيابي به اهداف كمي و كيفي ارائه شده

- درخواست متقاضي مبني بر عدم تمايل به ادامة استقرار در مركز رشد
.