Menu

بسته حمایت از فعالیتهای دانش بنیان دفتر تجاری سازی و اکتساب فناوری پژوهشگاه نیرو

بسته حمایت از فعالیتهای دانش بنیان دفتر تجاری سازی و اکتساب فناوری پژوهشگاه نیرو 

پژوهشگاه نیرو با هدف جهت دهی امکانات و توانمندیهای موجود در کشور بـه سوی برطرف شدن مشکالت و اقتضائات توسعه و پیشرفت کشور و رفع نیازهای واقعی شرکتهای فعّال در تولید و ارائه ی محصولات و خدمات دانش بنیان و نوآورانه در صنعت برق و انرژی، و حمایت هوشمندانه و هدفدار از نوآوریهای متناسب با اولویتها و مزیتهای نسبی کشور که در اسناد توسعه ی فناوری بدانها پرداخته شده است، بسته ی حمایتی ویژه شامل مجموعه ای از اقدامات حمایتی را «از فاز ایده پردازی و مسأله یابی گرفته تا فاز آزمون ایده و تحقیق و توسعه ی محصولات، و سپس تولید صنعتی و تجاری سازی محصول در بازارهای داخلی و صادرات» تدوین کرده است و قابل ارائه می باشد. این مجموعه شامل ده نوع حمایت در فازهای مختلف می باشد:

بسته حمایت از توسعه ایده های نوآورانه:
1 .ترویج و آموزش: در راستای ارتقای توانمندیهای علمی پژوهشگران، حمایت از فعالیتهای ترویجی، آموزشی با ایجاد امکان استفاده رایگان از کارگاههای آموزشی و یا با پوشش هزینه های کارگاه های آموزشی اختصاصی صورت می گیرد.
2 .آگاه سازی تغییرات فناوری: در این نوع حمایت به منظور آگاه سازی شرکتها و کمک به بهبود استراتژیهای تحقیقاتی و تجاری آنها، گزارشهای رصد در سطح «صنعت» ارائه میشود و همچنین در صورت درخواست متقاضی گزارشهای اختصاصی رصد فناوری از طریق الگوی «تحقیقات مشترک»توسط پژوهشگاه و متقاضی تهیه می گردد.
3 .تأمین پژوهشگر: در راستای اجرایی نمودن اهداف اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، در این نوع حمایت تخصیص پژوهشگر به شرکتها و همچنین تأمین بخشی از هزینه های ایشان، صورت می گیرد.


بسته حمایتی از تحقیق و توسعه:
4 .خدمات آزمایشگاهی: به منظور پیشبرد و گسترش تحقیق و پژوهش بر مبنای توان داخلی، در این نوع حمایت تسهیالتی، جهت پوشش بخشی از هزینه های مرتبط با خدمات آزمایشگاهی ارائه میشود و یا در تجهیز و توسعه 
آزمایشگاههای مرجع مشترک سرمایه گذاری صورت می پذیرد.
5 .همکاری پژوهشی مشترک: در راستای حمایت از واحدهای تحقیق وتوسعه ی شرکتهای بخش خصوصی، پژوهشگاه از پروژه های تحقیقاتی از طریق همکاری در پروژه تحقیقاتی به شکل پروژه پژوهشی مشترک حمایت می کند.
6 .پوشش ریسک تحقیقات: همچنین به منظور حمایت از تحقیق و توسعه محصولات دانشبنیان و فناورانه، ریسک فنی پروژه های تحقیق و توسعه ی شرکتهای بخش خصوصی تحت پوشش قرار میگیرند. این حمایت عبارت است از پوشش ریسک عدم رسیدن به هدف تعیین شده ناشی از مسائل فنی در شرایطی که در آن محقق و شرکت تمامی تعهدات خود را به درستی انجام داده باشند و با این وجود پروژه با شکست مواجه شده باشد.


بسته حمایتی از تجاری سازی:
7 .استانداردسازی: با هدف حضور بهتر محصوالت و خدمات تحت حمایت در بازارهای داخلی و بین المللی و صحه گذاری بر عملکرد و کارایی آنها، در این نوع حمایت از فرآیند استانداردسازی محصوالت دانشبنیان و فناورانه از طریق تدوین استاندارد و تأمین هزینه های مورد نیاز برای صدور گواهی کیفیت محصول حمایت می شود.
۸ .تأمین مالی: این حمایت به یکی از روشهای تخصیص تسهیلات برای استقرار شرکتها، ساخت و تولید محصول، سرمایهگذاری خطر پذیر در پروژه ها و صدور ضمانتنامه حسن انجام تعهدات، حسن انجام کار و پیش پرداخت به کارفرما، ارائه می شود.
9 .بازارسازی: در این نوع حمایت به منظور تحریک تقاضا و توسعه بازار و بازاریابی برای محصولات و خدمات دانش بنیان و فناورانه، از متقاضیان خرید محصوالت و خدمات به شکل های ارائه تسهیالت پرداخت لیزینگ به خریداران محصولات نوآورانه، پوشش ریسک محصولات نوآورانه و فراهم سازی خرید یکپارچه ی محصولات نوآورانه حمایت می شود.
10 .حمایت از صادرات: پژوهشگاه نیرو خدمات حمایت از صادرات محصوالت دانش بنیان را با هدف توسعه بازار صادراتی آنان به شکلهای مشاوره و سازماندهی تیمهای بازاریابی صادارتی، اخذ تأییدیه محصوالت در بازارهای هدف و ارائه تسهیلات شرکت در نمایشگاههای بین المللی، به متقاضیان ارائه می دهد.

جهت کسب اطالعات بیشتر و تکمیل کاربرگ درخواست حمایت، به آدرس اینترنتی «www.nri.ac.ir/Technology/commer_tech »مراجعه فرمایید.

.