Menu

پیک‌های رویش سال 96

 

سخن نخست و اخبار مرکز، عملکرد مرکز در سال 96 ،جدول اسامی واحدهای فناور مستقر، بیشتر بدانیم، معرفی واحدها و   دستاوردهای مرکز و رویدادهای پیش رو                                                                      

پیک رویش شماره بیست و یکم اسفندماه ماه 1396

 

سخن نخست و اخبار مرکز، عضو جدید خانواده ،معرفی واحدهای مستقر در مرکز، دستاوردها و رویدادهای پیش رو                                                                      

پیک رویش شماره بیستم بهمن ماه 1396

 

سخن نخست و اخبار مرکز، عضو جدید خانواده ، بسته حمایت از فعالیتهای دانش بنیان، معرفی واحدهای مستقر در مرکز، دستاوردها و رویدادهای پیش رو                                                                      

پیک رویش شماره نوزدهم دی ماه 1396

 

سخن نخست و اخبار مرکز، عضو جدید خانواده ،معرفی واحدهای مستقر در مرکز، دستاوردها و رویدادهای پیش رو                                                                      

پیک رویش شماره هجدهم آذر ماه 1396

 

سخن نخست و اخبار مرکز، اعضای جدید خانواده ، معرفی واحدهای مستقر در مرکز، دستاوردها و رویدادهای پیش رو                                                                      

پیک رویش شماره هفدهم آبان ماه 1396

 

سخن نخست و اخبار مرکز، عضو جدید خانواده ، خروج موفقیت آمیز واحد فناور،معرفی واحدهای مستقر در مرکز، دستاوردها و رویدادهای پیش رو                                                                      

پیک رویش شماره شانزدهم مهر ماه 1396

 

سخن نخست و اخبار مرکز، عضو جدید خانواده ، معرفی واحدهای مستقر در مرکز، دستاوردها و رویدادهای پیش رو                                                                      

پیک رویش شماره پانزدهم شهریور ماه 1396

 

سخن نخست و اخبار مرکز، عضو جدید خانواده، معرفی واحدهای مستقر در مرکز، دستاوردها و رویدادهای پیش رو                                                                      

پیک رویش شماره چهاردهم مرداد ماه 1396

 

سخن نخست و اخبار مرکز، عضو جدید خانواده شرکت سپاهان ترانس امید، معرفی واحدهای مستقر در مرکز، دستاوردها و رویدادهای پیش رو                                                                      

پیک رویش شماره سیزدهم تیر ماه 1396

 

سخن نخست و اخبار مرکز، عضو جدید خانواده شرکت خانه فناوری‌های هوشمند صبا، بیشتر بدانیم، معرفی واحدهای فناور، دستاوردها  و رویدادهای پیش رو                                                                      

پیک رویش شماره دوازدهم خرداد ماه 1396

سخن نخست و اخبار مرکز، عضو جدید خانواده شرکت پودر افشان، بیشتر بدانیم، معرفی واحدهای فناور، دستاوردها  و رویدادهای پیش رو                                                                      

پیک رویش شماره یازدهم اردیبهشت ماه 1396

سخن نخست و اخبار مرکز، عضو جدید خانواده شرکت نانو کاوان سان، استارت‌آپ چیست؟ معرفی واحدهای فناور، دستاوردها  و رویدادهای پیش رو                                                                      

پیک رویش شماره دهم فروردین‌ ماه 1396

پیک های رویش سال 1394 پیک های رویش سال 1395
.