Menu

شیوه ارزیابی عملکرد واحدهای فناور

شیوه ارزیابی عملکرد واحدهای فناور 

واحدهای فناور برتر مرکز توسعه فناوری صنعت برق وانرژی در سال 96 و شیوه ارزیابی عملکرد آنها

 از اصلی ترین وظیفه مراکز رشد حمایت از شرکت‌های فناور مستقر در آن می باشد. به نحوی که این شرکت‌ها به شرکت‌های موفق و رشدیافته تبدیل شوند و قادر باشند بدون حمایت‌ها و خدمات مرکز رشد به حیات خود ادامه دهند. بنابراین یکی از فعالیت‌های ضروری در جهت رشد هرچه بیشتر واحدهای فناور ارزیابی صحیح و مستمر شرکت‌های مستقر در آن مرکز می‌باشد که به منظور ایجاد انگیزه در شرکت‌ها جهت موفقیت بیشتر ، معرفی و تشویق واحدهای فناور برتر ، ارج نهادن به تلاش‌ها و فعالیت‌های واحدهای فناور و تقویت انگیزه راهبری امر پژوهش و فناوری در صنعت برق و انرژی صورت می‌پذیرد. ارزیابی مستمر شرکت‌های مستقر از دوجنبه دارای اهمیت می‌باشد.

 جنبه اول شناسایی شرکت‌های ناموفق و خودداری از ادامه حمایت از آنها می‌باشد و جنبه دوم ایجاد انگیزه در شرکت‌ها جهت فعالیت بیشتر و کسب موفقیت که موجب موفقیت مرکز رشد نیز می‌شود.

 ارزیابی عملکرد واحدهای فناور مستقر در مرکز در قالب 8 مرحله صورت پذیرفت. بدین ترتیب برای ارزیابی واحدهای فناور ابتدا پیشنه نظری شاخص‌های مؤثر برای ارزیابی عملکرد شرکت‌های فناور شناسایی شد و در قالب یک مدل سه بعدی شامل مؤلفه‌های عملکرد عمومی دارای 7 شاخص، مؤلفه‌های عملکرد فناورانه دارای 13 شاخص و مؤلفه‌های عملکرد مالی دارای 10 شاخص تدوین گردید. سپس با استفاده از نظرسنجی خبرگانی وزن هر کدام از شاخص‌ها از خبرگان اخذ و از روش تاکسونومی عددی برای ترکیب وزن‌ها و تعیین ساختار نهایی ارزیابی عملکرد استفاده گردید.

روش تاکسونومی، نخستین بار بوسیله آدانسون در سال 1763 میلادی توصیه گردید، اما مدت‌ زمان زیادی به طول انجامید تا ارزش این روش مشخص شود. این روش یک روش عالی درجه‌بندی، طبقه‌بندی و مقایسه فعالیت‌های مختلف با توجه به درجه بهره‌مندی و برخورداری آن فعالیت‌ها از شاخص‌های مورد بررسی می‌باشد. در این روش ابتدا ماتریس تصمیم‌گیری و سپس ماتریس استاندارد تهیه شد و در نهایت با تشکیل ماتریس فواصل مرکب بر مبنای ماتریس استاندارد، داده‌ای که از درجه سازگاری بالاتری نسبت به بقیه داده‌ها برخوردار بود به عنوان وزن معیار مشخص گردید.

پس از تعیین وزن هر یک از معیارها فرم پرسشنامه واحد فناور که دارای سه کاربرگ اطلاعات حوزه عمومی ، اطلاعات حوزه فناوری و اطلاعات حوزه مالی بود تهیه شد و مدیران‌عامل  شرکت‌های مربوطه ضمن تکمیل پرسشنامه ، مدارک مورد نیاز در رابطه با پرسشنامه را نیز به واحد فناوری مرکز ارائه نمودند. به منظور دست‌یابی به نتایج معتبر و از بین بردن اثر داده‌های بزرگ‌تر در جهت ارزیابی منصفانه از نرمال‌سازی داده‌ها جهت همسان‌سازی آنها استفاده شد. اطلاعات منتج از مجموع فرم‌های تهیه شده در فرم محاسبه امتیاز شرکت‌ها قرار گرفت و امتیاز نهایی و رتبه هریک از واحدهای فناور به تفکیک مشخص گردید که سه شرکت آنام انرژی گستران ، بهره وران نیرو انرژی برای دومین بار پیاپی و تکتاخوردگی شریف سه شرکت برتر مرکز را تشکیل دادند. همچنین به منظور ایجاد انگیزه جهت فعالیت بیشتر شرکت‌ها با مقایسه ارزیابی سالانه دوره پیشین و نتایج ارزیابی اخیر از شرکت توان آیریانیک که بیشترین رشد را در دوره مذکور داشته است نیز تقدیر به عمل آمد. در پایان نمودارهای مربوط به مقایسه میانگین مرکز در 2 ارزیابی اخیر در حوزه‌ها و شاخص‌های مورد ارزیابی قابل رویت می‌باشد.

.