Menu

شرکت متساب

عنوان طرح: طراحی و ساخت تجهیزات آزمون و اندازه گیری

مدیر عامل: سید موسی میرقربانی گنجی

 

خلاصه ایده محوری:


این طرح شامل بررسی نیازهای صنعت در زمینه تجهیزات آزمون و اندازه گیری، دستیابی به دانش فنی مربوطه،
شناسایی متخصصین داخلی و نهایتا تهیه مقدمات اجرایی آن می باشد. در این راستا تهیه سرمایه و نفوذ در بازار داخلی و خارجی امری لازم و حیاتی است.
بازار هدف:
 صنایع آب
 صنایع برق
  صنایع نفت 
 صنایع گاز و پتروشیمی داخلی و خارجی
آخرین وضعیت:
در حال حاضر در مرحله شناخت نیازهای صنعت و تطبیق طرح ها با آن می باشد. 

تلفن : 88581942

ایمیل:mousa.ganji@yahoo.com

.